Ysgol Gynradd Cymerau

Gwybodaeth

Am gopi PDF o'r Llawlyfr i Rieni - cliciwch yma

Am gopi caled o lawlyfr yr ysgol mae groeso i chi gysylltu â’r ysgol.

Polisi Gwrth Fwlio - cliciwch yma

 

Adroddiad Blynyddol Cymerau 2017-18 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i'r Rhieni - cliciwch yma

Erbyn hyn mae adroddiad Arolygiad Estyn ar eu safwe. Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad.


Annwyl Rieni/Warchodwyr,

Rydym wedi derbyn gwybodaeth wythnos yma bod Estyn yn dod i arolygu Ysgol Cymerau – 11/01/16 tan 14/01/16.
Maent yn awyddus iawn i wybod eich barn am yr ysgol ac maent yn darparu holiadur ar lein i chi fel rhieni. Dyma’r linc iddo:

https://vir.estyn.gov.uk/default.aspx

Côd Ysgol = 06501

Os ydych yn dymuno iddynt yrru copi papur o’r holiadur i chi, wnewch chi lenwi’r bonyn isod a’i yrru yn ôl i’r ysgol erbyn dydd Llun 07/12/15 os gwelwch yn dda. Bydd angen i bob holiadur fod wedi ei lenwi a’i gyflwyno i Estyn erbyn dydd Gwener 11/12/15.

Diolch am eich cydweithrediad

Lefelau Cwricwlaidd a'r Fframwaith Cenedlaethol - cliciwch yma

Datganiad Grant Datblygu Disgyblion Ysgol Cymerau 2017-18 - cliciwch yma


Am wybodaeth o sut y mae'r Grant Amddifadedd yn cael ei wario eleni (2016-17) gweler y Cynllun Datblygu Ysgol.


Grant Amddifadedd Disgyblion a Grant Gwella Addysg

Mae’r grantiau hyn yn rhoi cymorth ariannol i ysgolion er mwyn cyflawni blaenoriaethau cenedlaethol Llywodraeth Cymru

Eleni bydd arian o’r grantiau yma yn cefnogi’r prosiectau canlynol:

- Datblygu Cynhwysedd Digidol
- Datblygu cyfleoedd Cwricwlwm Amgen
- Cyfrannu at gostau Clwb Cymerau
- Cyflogi staff i dargedu grwpiau o blant
- Targedu grwpiau o fechgyn i gyrraedd y lefelau disgwyliedig a’r lefelau uwch ar ddiwedd Cyfnod Allweddol
- Datblygu sgiliau Saesneg
- Datblygu sgiliau arwain staff

 

Cynlluniwyd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) i helpu athrawon i wneud llythrennedd a rhifedd yn rhan naturiol o bob pwnc ar gyfer dysgwyr rhwng 5 a 14 oed.

Mae'r FfLlRh yn pennu'r sgiliau rydym yn disgwyl i ddysgwyr eu datblygu. Ym maes llythrennedd rydym yn disgwyl i ddysgwyr ddod yn fedrus yn y canlynol:

* llafaredd ar draws y cwricwlwm
* darllen ar draws y cwricwlwm
* ysgrifennu ar draws y cwricwlwm.

Ym maes rhifedd rydym yn disgwyl i ddysgwyr ddod yn fedrus yn y canlynol:

* datblygu sgiliau rhesymu rhifol
* defnyddio sgiliau rhifau
* defnyddio sgiliau mesur
* defnyddio sgiliau data.

Bydd athrawon yn gallu defnyddio'r FfLlRh i wneud y canlynol:

* datblygu'r cwricwlwm i sicrhau bod pob dysgwr yn cael cyfleoedd i ddatblygu ac i fireinio'r sgiliau a bennir yn y FfLlRh
* integreiddio llythrennedd a rhifedd yn eu haddysgu - beth bynnag fo'r pwnc
* llywio trafodaethau gyda rhieni/gofalwyr, dysgwyr ac athrawon eraill ynglyn â pherfformiad dysgwyr
* helpu dysgwyr gyda'u gweithgarwch hunanasesu eu hunain a chyda chynllunio ar gyfer dysgu
* monitro, asesu ac adrodd yn ôl ynghylch perfformiad dysgwyr
* nodi dysgwyr a fyddai o bosibl yn elwa ar ymyriad neu'r rhai y mae eu gwaith y tu hwnt i'r disgwyliad ar gyfer eu hoedran.

Llythrennedd - Darllen ar draws y cwricwlwm - cliciwch yma
LLythrennedd - Llafaredd ar draws y cwricwlwm - cliciwch yma
Llythrennedd - Ysgrifennu ar draws y cwricwlwm - cliciwch yma
Rhifedd - cliciwch yma

Helpwch eich plant i ymarfer eu Cymraeg trwy fwynhau rhaglenni Cymraeg ar deledu, arlein ac ar alw. Mwy o wybodaeth

 

Am gopi PDF - cliciwch yma

 

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Cymerau ~ Gwefan gan Delwedd